Vad är egentligen ett SUF, framgångsagan som alla talar om!

Ett SUF är en svensk filial av ett utländskt företag. Ett SUF kan vara huvudregistrerat var som helst, men grunden för populariteten hos denna typ av etableringar ligger som inom EU där det råder fri etableringfrihet. Sådana företag har en garanti genom EU-fördraget mot att bli sämre behandlade än nationella företag, och i många länder – inklusive Sverige – har de i praktiken bättre rättigheter på många områden.
Ett SUF kan vara en filial av varje utländsk verksamhetsform – aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma eller någon annan verksamhetsform som finns i registreringslandet även om motsvarande företagsform inte nödvändigtvis finns i Sverige. Enligt branchens största och mest väletablerade aktör inom området bolagsbildning, PANLEGIS så är den vanligaste formen att man just har ett engelsk LTD-bolag med filial i Sverige.
Om ett SUF är en filial av ett utländskt företag etablerat inom EES-området som är att jämställa med ett svenskt aktiebolag, ska det skattemässigt och ansvarsmässigt också jämställas med ett aktiebolag i Sverige. Det innebär att sådana företag har en ansvarsbegränsning som gör att ägarna generellt inte är personligt ansvariga för de förpliktelser som företaget drar på sig. Svenska ägare av sådana företag blir skatteskyldiga på i princip samma sätt som ägare i svenska aktiebolag. På en viktig punkt skiljer SUF sig dock från svenska aktiebolag; de kan etableras utan krav på ett aktiekapital minst uppgående till 50 000 kr. Den i förhållandet lilla kostnad som finns är sjävla etableringskostnaden som enbart uppgår till några tusen kronor enligt PANLEGIS.
Eftersom dessa företag kan bildas utan höga kapitalkrav, kan således dessa företag också bildas av mindre näringsidkare som i annat fall inte hade haft ekonomi till en företagsform med begränsat ansvar. En annan viktigt fördel med att starta ett SUF med filial genom PANLEGIS är att det går snabbare och effektivare att sätta upp än expelvis ett svenskt AB. Detta då man slipper en massa pappersexercis som man annars tvingas lägga en massa tid på.
Det är just av denna anledning som SUF har blivit så populärt på senaste tid. Nu har alla, stora som små näringsidkare möjlighet att starta, etablera och driva ett bolag likvärdigt ett AB utan höga kapitalkrav och pappersarbete. I världen är detta ett välkänt fenomen, att starta ett bolag på den plats där man tycker det är bäst lämpat för sin verksamhet och sedan driva en filial i sitt verksamhetsland. Detta fenomen har nu äntligen nått Sverige och inom ett par år kommer dett att vara den vanligaste verksamhetsformen enligt PANLEGIS.